Valné zhromaždenie 2024

Tohtoročné pravidelné valné zhromaždenia občianskeho združenia Wikimedia Slovensko sa konalo 10. februára 2024 v Bratislave.

Valné zhromaždenie sa konalo podľa schváleného programu:

 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti: valného sa zúčastnilo 7 riadnych členov WMSK (1 prišiel neskôr).
 2. Výročná správa za rok 2023 bola schválená 6/6 riadnych členov.
 3. Správa o hospodárení za rok 2023: bola schválená 7/7 riadnych členov
 4. (vsunutý bod) Prezentácia redaktora Fillos X. z názvom Méty, výročia, ambície, túžby, ktorá podnietila diskusiu a nechala viacero otvorených otázok
 5. Ročný plán činnosti na rok 2024 (prerokovanie vyššie spomenutých bodov):
  1. projektové:
   1. 03-04: seniori v Bratislave (projekt podobný pilotnému, závisí na grante)
   2. 03-05: WikiJar SVE, podpora ako minulý ročník
   3. 06-07: Wiki miluje Zem
   4. 07-08: spolupráca ohľadne Paralympiády alebo Olympiády 2024
   5. 11-12: Ázijský mesiac Wikipédie + editathon + spolupráca s Wikimedia Taiwan
   6. 01-12: možná spolupráca s Hudobným centrom a SOZou na Wikidátach
   7. 01-12: možná spolupráca s Ministerstvom kultúry
  2. priebežné
   1. aktualizovanie webu wikimedia.sk, zlepšenie PR aktivít
   2. osobné organizačné stretnutie v letnom období
   3. spolupráca ohľadne WikiGapu
   4. zlepšovanie gramotnosti vo Wikidátach
   5. pokračovanie spolupráce so CEE Hubom, Wikimedia EU, WMAT a WMHU
   6. účastnenie sa medzinárodných stretnutí.
  3. bez priority/neplánované aktivity:
   1. Seniori píšu Wikipédiu mimo Bratislavu
   2. ďalšie editathony
   3. angažovanie WMSK fotografa
 6. Finančný plán na rok 2024: momentálne má WMSK na účte 439,8 €, ale väčšina z týchto prostriedkov sú už viazaných na konkrétne výdaje. Ďalšie prostriedky plánujeme získať z kampane 2% z daní a grantmi od WMF a z iných grantových zdrojov. Plánované grantové príjmy a výdavky: 4556 € na projekt Seniori píšu Wikipédiu v Bratislave a 600 € na Wiki miluje Zem. Ďalším prípadným výdavkom môže byť organizačné stretnutie: 820 €. Finančný plán bol schválený 7/7 riadnych členov.
 7. Rôzne: došlo k rezignácii dovtedajšieho predsedníctva v zložení predseda Matej Grochal (Jetam2), podpredsedníčka Radoslava Semanová (Akdar) a podpredseda Dávid Štefan (Lišiak). Následne prebehli voľby nového predsedníctva v ktorých bolo zvolené nové predsedníctvo: predseda Matej Grochal (Jetam2), podpredseda Patrik Kunec (Armin) a podpredseda Ján Michael Kormaník (Kormi).
 8. Záver
Tags: