Členstvo

Wikimedia Slovensko ponúka tri druhy členstva: riadne, sympatizujúcečestné. Riadni členovia tvoria základ organizácie, majú právo voliť a byť volení. Sympatizujúci členovia predovšetkým vyjadrujú svoju podporu organizácii, jej myšlienkam a cieľom alebo projektom, ktoré podporuje, avšak aktívne sa nezúčastňujú na jej chode. Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie za výnimočné zásluhy. Viac o členstve sa dočítate v čl. IV a V stanov.

Členmi môžu byť fyzické aj právnické osoby.

Podmienky členstva

 • členmi môžu byť fyzické aj právnické osoby, pričom fyzická osoba musí najneskôr v deň podania prihlášky dovŕšiť vek 15 rokov,
 • podanie prihlášky, v ktorej osoba vyjadrí súhlas so stanovami a záväzok dodržiavať ustanovenia stanov a vnútorných smerníc,
 • úhrada členského príspevku (bankovým prevodom alebo v hotovosti):
  • riadne členstvo: 10 €/rok,
  • riadne členstvo zľavnené (študenti, zdravotne ťažko postihnuté osoby, sociálne slabší): 5 €/rok,
  • sympatizujúce členstvo: 1 €/rok.

Postup

 1. Vytlačte si prihlášku
 2. Vyplňte a papierovou poštou ju odošlite na adresu združenia alebo ju osobne odovzdajte jednému z členov predsedníctva
 3. Predsedníctvo vás informuje o prijatí alebo neprijatí
 4. Podľa pokynov predsedníctva zaplaťte členský poplatok (na náš účet alebo osobne)

Iné postupy

 • Elektronickú prihlášku pripravujeme. Ďakujeme Vám za strpenie.
 • V prípade, že by vám tento postup robil problémy, kontaktujte združenie.