Čl. I Názov a sídlo združenia

1. Názov združenia: Wikimedia Slovenská republika. V anglickej verzii: Wikimedia Slovakia.

2. Sídlo združenia: Dom služieb ALFA, Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske, Slovenská republika.

Čl. II Právne pomery združenia

1. Občianske združenie je právnickou osobou, jeho pomery sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.

2. Občianske združenie má právnu subjektivitu, t.j. môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Čl. III Základné ustanovenie

1. Občianske združenie Wikimedia Slovenská republika je dobrovoľné, neziskové, apolitické, verejnoprospešné združenie občanov a organizácií predovšetkým Slovenskej republiky.

Čl. IV Účel a činnosť združenia

1. Účelom občianskeho združenia je:

a. Podporovanie, zhotovovanie, sústreďovanie a rozširovanie voľných obsahov (angl. Open Content) nezištným spôsobom pre podporu rovnosti šancí prístupu k vedomostiam a vzdelaniu. Voľné obsahy v zmysle združenia sú všetky diela, ktoré sú tvorcom uvoľnené pod licenciou, ktorá dovoľuje tieto diela bezplatne rozširovať a spracúvať. Združenie zdieľa ciele Wikimedia Foundation Inc., verejnoprospešnej nadácie založenej v štáte Florida, USA. Wikimedia Foundation koordinuje činnosti zodpovedajúce účelu združenia v medzinárodnom sektore, spravuje názov Wikimedia a názvy rôznych medzinárodných projektov Wikimedia. Nezávislosť združenia týmto nie je obmedzená.
b. Analýza, spracovanie a sústreďovanie vedeckých poznatkov a s tým spojená dokumentácia a ich verejnoprospešné šírenie pre podporu internetových systémov pre zhotovovanie, sústreďovanie resp. šírenie voľných obsahov (Open Content). Ťažisko pritom leží v medzinárodných projektoch Wikimedia, tak ako sú definované nadáciou Wikimedia Foundation.
c. Šírenie a podpora voľných obsahov s ťažiskom v medzinárodných projektoch Wikimedie.
d. Zaobstarávanie, poskytovanie a šírenie informácií, ako aj verejná činnosť k téme voľné obsahy, Wiki a rôznym projektom Wikimedie. Wiki sú prostredníctvom internetu dostupné softvérové systémy, ktoré užívateľom povoľujú prístup k obsahom a zmenu týchto obsahov, čím umožňujú spoločenské vytváranie spomenutých obsahov. Vzorovým príkladom pre tento princíp je slobodná encyklopédia Wikipedia, ktorej iniciátormi sú Larry Sanger a Jimmy D. Wales, a ktorú prevádzkuje nadácia Wikimedia Foundation Inc.
e. Objasňovanie vedeckých, sociálnych, kultúrnych a právnych otázok súvisiacich s voľnými obsahmi, napríklad prostredníctvom posudkov, štúdií a prerozdeľovania štipendií.

2. Občianske združenie bude pre naplnenie svojho účelu:

a. šíriť slobodné obsahy (Open Content),
b. organizovať školenia a prednášky, vydávať tlačoviny a publikácie,
c. podporovať a vzdelávať v rámci účelu občianskeho združenia,
d. získavať, sústreďovať a postupovať vedecké informácie a informačné zdroje v rámci účelu združenia,
e. organizovať kultúrne, vedecké a iné podujatia.

3. Združenie môže na zabezpečenie svojich cieľov vyvíjať aj vedľajšie činnosti, ktorými sú najmä:

a. publikačná a vydavateľská činnosť,
b. spracovanie a poskytovanie informácií,
c. predaj propagačných materiálov a predmetov,
d. prenájom majetku.

Čl. V Členstvo v združení

1. Členstvo v združení tvoria:

a. riadni členovia,
b. sympatizujúci členovia,
c. čestní členovia.

2. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov a právnické osoby. Záujemca o členstvo musí súhlasiť s cieľmi združenia a jeho stanovami a uhradiť členský poplatok.

3. O prijatí za riadneho člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia jednoduchou väčšinou. Sympatizujúci člen je prijatý na základe písomnej prihlášky. O prijatí za čestného člena rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predsedníctva a daná osoba záujem o čestné členstvo potvrdzuje.

4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a uhradením členského poplatku, prípadne potvrdením záujmu o členstvo.

5. Dokladom členstva je zápis v členskej knihe a potvrdenie o uhradení členského poplatku.

6. Riadnym členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá:

a. dovŕšila vek 15 rokov,
b. má záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
c. predložila písomnú prihlášku za člena
d. a zaplatila členský príspevok.

7. Sympatizujúcim členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a. chce vyjadriť svoje sympatie so združením alebo jeho cieľmi,
b. predložila písomnú prihlášku za člena
c. a zaplatila členský príspevok.

8. Na návrh predsedníctva alebo aspoň 20 % členov združenia je možné udeliť fyzickej osobe čestné členstvo v združení, na ktoré sa nevzťahujú povinnosti o platení členského poplatku a podaní prihlášky. Členstvo vzniká dňom schválenia valným zhromaždením a potvrdením danej osoby, že má o čestné členstvo záujem. Za čestného člena združenia môže byť prijatá osoba, ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu dobrého mena združenia.

9. Zánik členstva v združení je možný:

a. vystúpením zo združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
b. úmrtím člena združenia – fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby,
c. zánikom združenia,
d. vylúčením čestného člena na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, po návrhu predsedníctva,
e. vylúčením na základe rozhodnutia predsedníctva združenia, ak člen opakovane porušuje členské povinnosti:

1. neuhradí príspevok ani po výzve,
2. nie je činný,
3. koná v mene združenia v rozpore s cieľmi združenia,
4. poškodzuje dobré meno združenia,
5. spôsobil svojím konaním združeniu škodu.

10. Proti rozhodnutiu o vylúčení má vylúčený člen právo odvolať sa do 6 týždňov k predsedníctvu združenia. Následne sa bude o vylúčení hlasovať na najbližšom valnom zhromaždení. Vylúčením zanikajú všetky členské práva a povinnosti a odvolaním sa nezískavajú naspäť.

Čl. VI Práva a povinnosti členov

1. Práva členov sú najmä:

a. podieľať sa na činnosti združenia,
b. voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volení do orgánov združenia,
c. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d. byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,
e. zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.

2. Povinnosti členov združenia sú najmä:

a. dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
b. plniť uznesenia orgánov združenia,
c. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
d. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
e. platiť členské príspevky podľa vnútorného poriadku združenia,
f. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Čl. VII Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

a. valné zhromaždenie,
b. predsedníctvo,
c. štatutárny orgán,
d. kontrolný orgán.

Čl. VIII Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia utvorené zo všetkých členov združenia.

2. Valné zhromaždenie najmä:

a. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b. schvaľuje plán činnosti a rozpočet,
c. schvaľuje účtovnú závierku prípadne výročnú správu,
d. volí a odvoláva členov predsedníctva,
e. volí a odvoláva členov revíznej komisie,
f. rieši odvolania proti rozhodnutiam predsedníctva a štatutárnych orgánov,
g. rozhoduje o čestnom členstve v združení,
h. rozhoduje o zlúčení a zániku združenia,
i. rozhoduje o výške členských príspevkov.

3. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1 krát ročne a to najneskôr do troch mesiacov od skončenia kalendárneho roka. Zvoláva ho predsedníctvo združenia pozvánkou jednotlivým členom zaslanou prostredníctvom elektronickej pošty a zverejnením na svojej webovej stránke. Valné zhromaždenie je zvolávané minimálne 30 dní vopred a koná sa na území Slovenskej republiky.

4. Predsedníctvo je povinné zvolať valné zhromaždenie do jedného mesiaca odo dňa, kedy o to požiadalo viac ako 70 % členov združenia.

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 25 % všetkých riadnych členov združenia.

6. Rozhodnutie valného zhromaždenia musí byť potvrdené súhlasom aspoň 70 % prítomných členov pri nasledujúcich záležitostiach:

a. zmena stanov,
b. zrušenie organizácie.

7. Rozhodnutie valného zhromaždenia musí byť potvrdené súhlasom aspoň 50 % prítomných členov pri ostatných záležitostiach.

Čl. IX Predsedníctvo združenia

1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, ktoré za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

3. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorí sú volení na trojročné funkčné obdobie.

4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 1-krát za tri mesiace. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda združenia.

5. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie predsedníctva je právoplatné, ak je odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou jeho členov.

6. Predsedníctvo najmä:

a. riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
b. volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu združenia a podpredsedu združenia,
c. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,
d. vypracúva na každý rok plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
e. vyhodnocuje a spracúva žiadosti o členstvo,
f. rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho alebo sympatizujúceho člena zo združenia na návrh ktoréhokoľvek člena združenia,
g. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezišlo do 3 mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
h. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
i. rozhoduje o zmenách v rozpočte a odmenách,
j. zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v aktuálnom znení.

7. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:

a. zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu a ustanoviť zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere k združeniu a určovať ich platové pomery,
b. predsedníctvo zabezpečuje vedenie a archiváciu dokumentácie o rokovaniach a činnosti združenia, prípadne týmito úkonmi poverí inú osobu.

Čl. X Štatutárny orgán združenia

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda združenia, ktorí sú volení z členov predsedníctva združenia na trojročné funkčné obdobie.

2. Predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok pri konaní so štátnymi orgánmi, fyzickými a právnickými osobami.

3. Predseda a podpredseda konajú a podpisujú v mene združenia vo všetkých veciach samostatne.

4. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva združenia.

5. Predseda môže so súhlasom predsedníctva delegovať časť svojich právomocí na iných členov združenia.

6. V prípade potreby, predsedu v plnom rozsahu zastupuje podpredseda združenia.

Čl. XI Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu združenia.

2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3. Revízna komisia má troch členov, ktorí sú volení na trojročné funkčné obdobie. Členovia revíznej komisie spomedzi seba zvolia predsedu revíznej komisie.

4. Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda revíznej komisie. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie komisie je právoplatné, ak bolo odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou jej členov.

5. Revízna komisia najmä:

a. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
b. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Čl. XII Hospodárenie združenia

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a v súlade s platnými predpismi SR.

2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

3. Zdrojmi majetku sú najmä:

a. členské príspevky,
b. dary od fyzických a právnických osôb,
c. dotácie a granty od právnických osôb,
d. dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenia,
e. granty získané na realizáciu projektov,
f. výnosy z majetku a príjmy z činnosti združenia.

4. Výnosy z majetku a vlastnej činnsoti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

Čl. XIII Zánik združenia

1. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie. Združenie zaniká:

a. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
b. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie, ktoré vykonáva likvidátor ustanovený predsedníctvom združenia. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom náloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

3. Zánik združenia bude oznámený do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Čl. IVX Záverečné ustanovenia

1. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR.

2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením združenia.

3. Zmena týchto stanov je možná schválením valného zhromaždenia, ak sa pre ňu v hlasovaní vysloví viac ako 70 % všetkých prítomných riadnych členov združenia.

4. Podrobnosti o organizácii združenia upravuje Vnútorný poriadok združenia.

5. Podrobnosti o voľbách upravuje Volebný poriadok združenia.

6. Stanovy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis zostáva po registrácii na Ministerstve vnútra SR a druhý je určený združeniu.