Vzdelanie

Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie nech je bezplatné aspoň v začiatočných a základných stupňoch. Technické a odborné vzdelanie nech je všeobecne prístupné a vyššie vzdelanie má byť rovnako prístupné každému podľa jeho schopností. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Má napomáhať k vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a priateľstvu medzi všetkými národmi a všetkými rasovými i náboženskými skupinami.

(Všeobecná deklarácia ľudských práv, Článok 26, body 1. a 2, úryvok)

O nás

Wikimedia Slovenská republika je slovenské občianske združenie zamerané na podporu tvorby a rozširovania slobodných obsahov. Zdieľa ciele Wikimedia Foundation (verejnoprospešnej nadácie založenej v štáte Florida, USA), je však od nej nezávislá. Viac v Stanovách a Častých otázkach.

Projekty Nadácie Wikimedia
Ďalšie organizácie Wikimédie
Krajinské organizácie
Tematické zväzy
Skupiny používateľov