Mimoriadne valné zhromaždenie

POZVÁNKA
V zmysle čl. VII ods. 3 stanov občianskeho združenia Wikimedia Slovensko zvolávame 11. (mimoriadne) zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Wikimedia Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2019 (sobotu) so začiatkom o 13:00 hodine v priestoroch Progressbar Cowork & Hackerspace na Dunajskej ulici 7495/14 v Bratislave s nasledovným návrhom programu:
  1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom združenia
  4. Schválenie výročnej správy za rok 2018
  5. Udelenie čestného členstva
  6. Rôzne
  7. Ukončenie zasadnutia

Tešíme sa na Vašu účasť!